Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN

 

1. ALGEMEENHEDEN

1.1. Toepassing: Enkel huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing in onze commerciële relaties. De koper wordt geacht deze aan te nemen door het louter feit van zijn bestelling. Eventuele afwijkingen, zelfs indien vermeld op de bestelbon van de koper, zijn enkel van toepassing mits schriftelijk akkoord van onzentwege. Zelfs in dat geval blijven huidige voorwaarden van toepassing voor alle punten waar niet uitdrukkelijk van afgeweken werd.

1.2. Bevoegdheid van de rechtbanken: Op alle contracten aangegaan door de Q-Tech is enkel het Belgisch recht van toepassing. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Gent en het Vredegerecht Vierde Kanton Gent

bevoegd met uitzondering van de provincies Antwerpen, Brabant, Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg waar de Rechtbanken van Antwerpen, m.i.v. het Vredegerecht van het Vijfde kanton bevoegd zijn.

2. PRIJZEN, OFFERTEN EN BESTELLINGEN

2.1. Prijzen: Onze prijzen zijn netto en exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, o.a.. deze vermeld in artikel 3, vallen ten laste van de koper.

2.2. Offerten: Prijzen, ook mondeling meegedeeld, zijn slechts bindend door een schriftelijke bevestiging van onzentwege. De geldigheidsduur van de offerten is beperkt tot 30 dagen. Alle prijsofferten zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende koperkoers en tarieven. Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen aan de geldende koperkoers & tarieven op de datum van de bestelling.

2.3. Bestellingen: Een doorgegeven bestelling bindt de koper, maar onze firma staat er slechts voor in, na schriftelijke bevestiging. Indien, na uitvoering van vroegere bestellingen blijkt dat de voorraad onvoldoende is, behouden wij ons het recht voor de bestelling op te schorten of deze slechts gedeeltelijk uit te voeren. In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde, met een minimum van 50 euro.

3. LEVERINGEN

3.1. Risico: De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, zelfs indien ze franco door ons geleverd worden.

3.2. Leveringstermijn: De leveringstermijnen worden enkel ter informatie gegeven en binden de verkoper niet. Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

3.3. Verzendingskosten: Bestellingen boven 250 euro worden franco geleverd. Voor elke andere bestelling wordt een forfaitaire tussenkomst van minimum 6,25 euro transportkosten aangerekend.

3.4. Afhaling: Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen geschiedt op risico van de koper.

4. TERUGNAME

Verkochte goederen worden noch teruggenomen, noch omgeruild. Mits aan de terugzending voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, kan hiervan afgeweken worden. In dat geval wordt een vermindering toegepast voor administratieve kosten, forfaitair bepaald op 25 % van de te crediteren waarde. De terugzending moet franco gebeuren.

5. KLACHTEN EN GARANTIE

5.1. Klachten: Alle klachten in verband met de levering of met de factuur moeten ons, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden binnen acht dagen na de leveringsdatum, resp. datum van de factuur. De goederen die het voorwerp zijn van een klacht, moeten ter onzer beschikking blijven voor controle; ze zullen verondersteld worden als door de klant aanvaard, wanneer ze niet meer te herkennen of reeds verwerkt zijn.

5.2. Garantie: De garantie is beperkt tot elke beschadiging door onze transporteur bij de levering vastgesteld. De productverantwoordelijkheid beperkt zich tot deze bepaald door de fabrikant. Onze verantwoordelijkheid blijft in alle geval beperkt tot de waarde van de goederen. In geen enkel geval zullen wij verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of bijkomende schade.

5.3. Bij verkoop van software en/of domotica is er enkel een middelenverbintenis, nooit een resultaatsverbintenis. In functie hiervan dient, voorafgaandelijk een bestelling ter zake, de koper ons een schriftelijke en gedetailleerde analyse van zijn noodwendigheden en bedoelingen over te maken. Vervolgens zal, per transactie, een lastenboek opgesteld worden en zal de overeenkomst pas als gesloten mogen beschouwd worden nadat de bepalingen van het lastenboek schriftelijk door ons bevestigd zijn. Deze bepalingen maken het contractuele kader uit tussen de klant en Q-Tech en begrenzen eveneens onze informatieplicht. Het verstrekken van adviezen gebeurt volledig vrijblijvend en zonder enige verantwoordelijkheid van onzentwege.

6. BOBIJNEN EN SPECIALE VERPAKKING

Alle bobijnen of speciale verpakking (zoals paletten, containers, …) blijven onze eigendom en worden gratis ter beschikking van de klant gesteld gedurende een periode van 6 maanden, welke begint op het einde van de leveringsmaand.Indien de bobijn of verpakking niet binnen deze termijn wordt teruggezonden, wordt deze gefactureerd aan klant met vermelding van het bobijnnummer en datum van levering. Enkel bobijnen die binnen de 12 maanden na facturatie worden teruggezonden naar Q-Tech worden voor 100% gecrediteerd. Bobijnen worden ons franco teruggestuurd met vermelding van het bobijnnummer en ons bestelbonnummer.

7. BETALINGEN

7.1. Betaaltermijn: Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Q-Tech, tenzij anders werd overeengekomen. Bij overschrijding van een overeengekomen vervaldag, worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk inbaar. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties & diensten stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

7.2. Intresten: Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd, gelijk aan de gerechtelijke intrestvoet verhoogd met 3 %, te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datum van ontvangst van de betaling.

7.3. Kredietbeperking: Het factuurbedrag zal verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 2 %, dat verschuldigd is indien de betaling ons niet voor de voorziene vervaldag toekomt. Deze forfaitaire verhoging belet in geen geval de aanrekening van de hoger voorziene intresten.

7.4. Schadevergoeding: Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15 %, met een minimum van 75 euro, ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten en dit onverminderd de gerechtskosten en bovenop de verwijlintresten.

7.5. Wissels: Betaling met geaccepteerde wissels kan enkel gebeuren met ons voorafgaand akkoord. In dat geval worden forfaitair kosten aangerekend voor de periode tussen de vervaldag van de facturen en de vervaldag van de wissel, gebaseerd op de gerechtelijke intrestvoet, verhoogd met 3 %. Het werken met wissels houdt geen schuldvernieuwing in. Deze algemene voorwaarden blijven derhalve geldig, ook indien betaling met wissels gebeurt.

7.6. Kosten: Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.

9. COMPENSATIE

De compensatie van bestaande schulden en vorderingen tussen koper en verkoper gebeurt van rechtswege.